Subotičani kreirali aplikaciju za upravljanje domom

nevtelen.jpg

IT proizvod nastao u modernoj zgradi Digital Hive

Osnivač Digital Hive-a, Andor Koza, ističe da prilikom izgradnje projekta upravljanja pametnom kućom, rukovodili su se željom da zaposleni imaju jedinstvene uslove, što su i ostvarili u saradnji sa Fondacijom “Prosperitati”, da ostvare cilj da pametni objekat postane proizvod

Moderna zgrada IT zajednice Digital Hive, neda­leko od Gradske kuće, oku­pila je tri perspektivne su­botičke IT kompanije — ErdSoft, Studio Present i ICB Tech, u kojoj radi preko 50 stručnjaka iz ove oblasti.

Izgradnjom modernog objekta, površine 800 kva­drata, zaposleni su dobili pri­liku da rade u jedinstvenim uslovima u gradu, sa pro­stranim kancelarijama, sala­ma za sastanak i zajedničkim prostorijama za opuštanje, kao i prelepim dvorištem, sa mnogo zelenila. Kako isti­če Andor Koza, osnivač Di­gital Hive-a, prilikom izgrad­nje ovog projekta, rukovodi­li su se sa željom da zaposle­ni imaju jedinstvene uslove, što su i ostvarili u saradnji sa Fondacijom „Prosperitati”.

-Ideja kompleks Digi­tal Hive je formulisana ubr­zo posle osnivanja Fondacije  „Prosperitati”. Osnovna ide­ja je bila da u Subotici stvo­rimo IT-centar naprednog i inovativnog karaktera, koji je jedinstven. Projekat smo pre­dali leta, 2019. godine, posle dugih priprema, u intervalu od jedne do dve godine. Žele­li smo da u toj zgradi objedi­nimo IT profesionalce i da im obezbedimo jedinstvene uslo­ve u unikatnom radnom okru­ženju, koje je nesvakidašnje u Subotici - ističe Andor Koza.

Predanim radom svih za­poslenih, firme u okviru Di­gital Hive-a, kreirali su je­dinstveni proizvod „Smart Pierre” aplikaciju, pomo­ću koje je moguće upravlja­ti sopstvenim domom. U pi­tanju je aplikacija nasta­la kroz projekat kreiranja si­stema „pametnih objekata”,  zahvaljujući kojoj vlasnik objekta može putem mobil­nog telefona da upravlja svo­jim domom, odnosno da po­desi temperaturu, grejanje, otvara i zatvara kapiju i dru­ge funkcije.

Prema rečima Atile Senci­ja, softverskog inženjera za­poslenog u Digital Hive-u, sama aplikacija je odgovor na potrebe modernog načina ži­vota i za nju danas postoji ve­liko interesovanje.

-Kada čovek priča o siste­mu pametne kuće, odnosno kućne automatizacije, onda odmah pomisli na jednu apli­kaciju kroz koju može da uključi ili isključi svetla. Mi ovaj sistem pametnih obje­kata vidimo mnogo drugači­je. Sve što možemo svrsta­ti u kategoriju upravljanja  ili automatizacije, mi to realizujemo. Tu na primer mislim na grejanje, kontrolu na ulazu, zvono na kapi­ji, automatizaciju ka­pije i svetla, zaliva­nje, dakle sve čime možemo upravljati je u okviru ovog siste­ma. Informacije dobi­jemo preko različitih senzora i prema ovim podacima, mi vršimo automatizaciju ure­đaja. Na ovom pro­jektu radili smo mno­go i dugo i na svu sre­ću, bilo je onih kojima je naša ideja simpa­tična, pa nam je pru­žena adekvatna po­drška. Naš prvenstve­ni cilj je, da pamet­ni objekat postane proizvod, kojeg mo­žemo unovčiti. Već sada možemo reći da je naš proizvod tržiš­no kompatibilan i da je dostupan kupcima. Kroz protekle godi­ne, vredno smo radi­li na razvijanju ovog projekta, uloženo je mnogo vremena, tru­da i novca, kako bi došli do momenta, da ga na naše zadovolj­stvo možemo unov­čiti-kaže Atila Senci.

 Proizvod dostupan kupcima

Cilj Digital Hive poslovnog koncepta je, da zaposlenima omogući idealne uslove za rad, bez potrebe da oni razmi­šljaju o održavanju — čak ni najmanje. Naime, Smart Pierre kontroliše sve mehaničke radnje i omogućava zaposlenima da se više fokusiraju na svoj posao. Kao takva, ova pamet­na zgrada poslužila je kao primer dobre prakse i demonstra­cije svih mogućnosti primene mobilnih uređenja i aplikaci­ja u održavanju poslovnih objekata. Drugim rečima, prime­na Smart Peirre sistema učinila je, da Digital Hive u Subotici postane jedan od najatraktivnijih poslovnih prostora u Srbiji.

Szerző: 
Subotičke Novine, M. Mitrić