Gyik

Összesen 20 kérdés/válasz kombináció található itt.

Általános

Eszközcserére vonatkozó kérelmet a pályázó a kifizetési kérelem benyújtásáig adhatja át a Prosperitati Alapítványnak. A kérelem mellé csatolni kell előszámlát, amely tartalmazza az új eszköz műszaki paramétereit, s amely minden feltételnek megfelel, amelyeket a vonatkozó páylázati szabályzat előlát az előszámla kapcsán.

Cserélni a pályázott eszközzel azonos rendeltetésű, vele megegyező vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközre lehet. 

A fenntartási időszakban (eszköz esetén 5, ingatlan esetén 10 év) a pályázó köteles rendeltetésszerűen használni a pályázatból megvalósult beruházást. Éves fenntartási beszámolót köteles átadni minden év december 15-ig. Köteles az Alapítványt értesíteni minden fontos változásról. Tulajdonosi szerkezet változásához, egyéb módosításokhoz előzetes jóváhagyást kell kérni.

A Támogatásból megvalósult beruházás tárgyát képező eszközöket a pályázóknak a fenntartási időszakban a rendeltetésüknek megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használniuk, üzemeltetniük kell. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt az eszköz nem adható el, nem adható bérbe, és amennyiben az eszköz megsemmisül, megrongálódik, működésképtelenné vagy használhatatlanná válik, úgy az eszköz a szállító által biztosított jótállás alapján vagy egyébként a pályázó saját forrásából az Alapítvány részére történő bejelentését és a bejelentés Alapítvány általi jóváhagyását követően lecserélendő, illetve pótolandó.

A pályázók a pályázatok kiírását követően tulajdonosi szerkezetüket nem módosíthatják. Ennek megfelelően az Alapítvány pályázatain nyertes cégek, egyéni vállalkozások, illetve gazdaságok esetében tulajdoni szerkezet változására (értve ez alatt cégek esetében a tagsági összetétel bármely megváltozását, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó személyének megváltozását, illetve gazdaság esetében a gazdaságot hordozó személyének megváltozását) csak az Alapítvány felé benyújtott kérelem Alapítvány általi pozitív elbírálását követően van mód. A kérelem átadására szerződéskötést követően van mód.

A köztársasági és tartományi szervek, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (Nacionalna služba za zapošljavanje) által adott támogatás igényelhető az Alapítvány támogatása mellett, amennyiben nem ugyanarra a célra költik el a támogatást. A támogatás halmozása tiltott.

Igen, de a következők szerint: amennyiben a megalapítani tervezett cég (DOO) két vagy több tagú lenne, és csak az egyik tag pályázik, akkor a pályázónak a megalapítani tervezett cégben (DOO-ban) legalább 51%-os részesedéssel rendelkeznie kell. Amennyiben viszont a jövőbeni cég (DOO) valamennyi tagja ad be támogatható pályázatot az Alapítvány részére, akkor a részesedés mértékének nincs jelentősége, viszont támogatás megítélésére csak az egyik pályázó esetében fog sor kerülni (azaz a támogatás nem szorzódhathat a cég tagjainak számával).

Természetes személy pályázó esetében alsó korhatár a nagykorúság, felső korhatár nincs.

Házvásárlás

Igen, a I-01/2018-II referenciaszámú pályázati kiíráson belül lehet Muzslya Helyi Közösség területén elhelyezedő családi ház vásárlására pályázni.

Mezőgazdaság

Igen, de a fenntartási időszak végéig meg kell tartani az integrációba vont minimális földterület nagyságát (pl. a bérleti szerződést meg kell hosszabbítani, vagy saját földterülettel pótolni kell).

Szőlőtermelők és borászok a vonatkozó szabályzatban meghatározott feltételekkel, vagy gyártó-,  tárolókapacitás növelésére (helyiség kialakítására) vagy eszközbeszerzésre tudnak pályázni.

Igen, a további 2 árajánlatnak is tartalmaznia kell a pályázat tárgyát képező eszközök mindegyikét. Az ajánlatoknak összehasonlíthatónak kell lenniük.

Igen, amennyiben az önjáró gép már forgalomba lett helyezve és a forgalmi engedélyben gyártási évként 2013, vagy annál későbbi év szerepel.

A pályázó dönti el, mely szállítótól vásárol, egyetlen szállító sincs kizárva a rendszerből. A pályázó a pályázati célnak megfelelő bármilyen gépet válaszhat és bármelyik szállitótól választhatja azt. (Ajánljuk még figyelmébe az Alapítvány honlapján a szállítói adatbázissal kapcsolatban megjelent értesítést: http://www.prosperitati.rs/ertesites-13).

Amennyiben a pályázó a pályázaton nem nyer, úgy az Alapítvány kötelező fenntartási időszakot sem szab meg. Tehát, az integrációs szerződés a szerződésben meghatározott rendelkezések és feltételek szerint jogszerűen megszüntethető.

Építési beruházáshoz szükséges engedélyek beszerzése érdekében igazolhatóan felmerült költségek önrészként elszámolhatók.

Elegendő az egy traktor igazolása családon belül. Mellékelni kell a traktor forgalmi engedélyét, valamint egy írásos nyilatkozatot, melyben röviden ki kell fejteni legalább azt, hogy (i) a traktor használatát hogyan osztják meg egymás között, a gazdaságok pontos adatait akik közösen használják a gépet, valamint a gép adatait, valamint azt, hogy (ii) a traktor használatára vonatkozó megállapodásuk mennyi időre szól.