Gyik

Összesen 30 kérdés/válasz kombináció található itt.

Kiemelt jelentőségű fejlesztések

Igen, amennyiben a Pályázó létesítő okiratával összhangban a melléktevékenység mezőgazdasági tevékenység és a pályázati szabályzat egyéb rendelkezéseinek is megfelel a Pályázó.

Igen, vásárolhat külföldi szállítótól.

A pályázat célja a mezőgazdasági feldolgozóipar támogatása. Amennyiben a projekt keretein belül vásárolt eszközök közvetlenül kapcsolódnak a projekt céljához, úgy képezhetik a pályázati beadvány részét. Amennyiben a fent sorolt eszköz megvásárlása a pályázat egyedüli célja, nem tartalmaz hozzáadott érték előállítást, úgy az nincs összhangban a pályázati kiírással.

Igen, pályázhat egyéni vállalkozó, amennyiben eleget tesz a pályázati szabályzat követelményeinek.

Amennyiben a pályázás pillanatában a Pályázó/regisztrált mezőgazdasági termelő benne van az ÁFA rendszerben, s minden pályázati feltételnek megfelel, úgy pályázhat.

Vállalkozásfejlesztés

Igen, a 2020. január 1-je után bejegyzett vállalkozással pályázók vállalkozásának aktív státusszal kell rendelkeznie, a tevékenység megkezdésének időpontja a pályázat benyújtása előtti kell, hogy legyen, s  a tevékenysége nem lehet ideiglenesen felfüggesztve.

Igen, de a következők szerint: amennyiben a megalapítani tervezett cég (DOO) két vagy több tagú lenne, akkor a pályázónak a megalapítani tervezett cégben (DOO-ban) legalább 51%-os részesedéssel rendelkeznie kell. 
 

Gyártásban használt gép támogatása lehetséges, amennyiben használt gépről van szó, s az adott gép nem idősebb 5 évnél a pályázat benyújtása pillanatában. Minden egyéb, a pályázat tárgyát képező eszköz új kell, hogy legyen.

Amennyiben a pályázók lakcíme, a cég székhelye és a megvalósulás helye megegyezik, csak abban az esetben pályázhat mindkettő, ha különbözik a tevékenységi körük.

A kettős finanszírozás tilalma érvényes minden pályázatra. Ugyanaz a cég más projektre pályázhat, de ugyanazon eszközök finanszírozása más forrásból (is) tilos.

A pályázat beadásának a pillanatában, a pályázónak legalább 18 évesnél idősebbnek és 65 évnél fiatalabbnak kell lennie.

Általános

Igen, amennyiben a fenntartási időszak alatt egy vagy több támogatási szerződés vonatkozásában szerződésszegést követett el, amely(ek) következtében az Alapítvány legalább 4(négy) ügyvédi felszólítást küldött, a pályázó 2 évre kizárásra kerül a pályázásból.

Amennyiben a legalizációs folyamat elindult a főépület és a melléképületek esetében, az adott ingatlan képezheti a pályázat tárgyát.

A bankgaranciának a projekt elszámolásának Támogató általi elfogadásáig rendelkezésre kell állnia, de lehetőség van a bankgarancia részleges felszabadítására az egyes tételek szakmai és pénzügyi teljesítése esetén, amennyiben a Pályázó a Támogató javára egyéb megfelelő biztosítékot (pl. zálogot, jelzálogot) nyújt.

A bankgaranciának a projekt elszámolásának Támogató általi elfogadásáig rendelkezésre kell állnia, de lehetőség van a bankgarancia részleges felszabadítására az egyes tételek szakmai és pénzügyi teljesítése esetén, amennyiben a Pályázó a Támogató javára egyéb megfelelő biztosítékot (pl. zálogot, jelzálogot) nyújt.

Az alábbiakban a sorszámkérés szabályzatát ismertetjük.

  1. Sorszámot a területi irodában való ügyintézéshez szükséges igényelni.
  2. Sorszámot csak a PIT-ben regisztrált pályázók tudnak kérni.
  3. Új regisztráció esetén, csak a pályázó lakhelyének meghatározását követően tud sorszámot igényelni. Területi irodánként napi szinten meghatározott számú sorszám kerülhet kiosztásra, az előre definiált dinamika szerint.
  4. Sorszámot mindig csak a következő munkanapra tud igényelni.
  5. Sorszámigénylését követően az online pályázati rendszer egy automatikus értesítést küld a pályázónak e-mail formájában, amely tartalmazza a pályázó sorszámát, az ügyintézés (sorszám) érvényességi dátumát valamint a sorszámkérés szabályzatát. A pályázó a kapott e-mailt tetszés szerint, kinyomtathatja vagy elektronikus formában is bemutathatja sorszámának igazolásaként.
  6. Sorszámkérés után, az online pályázati rendszerben, az "Ügyfészolgálat" mezőben tudja követni, hogy a területi irodában pillanatnyilag melyik „sorszám” ügyintézése folyik.
  7. A területi irodában sorban szólítják a pályázókat. Amennyiben valaki lekési a „sorszámát”, a területi iroda munkatársai ki tudnak osztani számára aznapra érvényes új sorszámot, de ebben az esetben a pályázó a “sor” végére kerül.
  8. Amennyiben sorszámot igényel, de nem jelenik meg az adott napon, a rendszer automatikusan tiltja a következő napi sorszám kérését. Ez a tiltás csak egy napra vonatkozik, azután újra igénylehet sorszámot.
  9. A sorbanállások elkerülése és a gördülékenyebb ügyintézés érdekében, kérjük igényeljen sorszámot!

Eszközcserére vonatkozó kérelmet a pályázó a kifizetési kérelem benyújtásáig adhatja át a Prosperitati Alapítványnak. A kérelem mellé csatolni kell előszámlát, amely tartalmazza az új eszköz műszaki paramétereit, s amely minden feltételnek megfelel, amelyeket a vonatkozó páylázati szabályzat előlát az előszámla kapcsán.

Cserélni a pályázott eszközzel azonos rendeltetésű, vele megegyező vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközre lehet. 

A fenntartási időszakban (eszköz esetén 5, ingatlan esetén 10 év) a pályázó köteles rendeltetésszerűen használni a pályázatból megvalósult beruházást. Éves fenntartási beszámolót köteles átadni minden év december 15-ig. Köteles az Alapítványt értesíteni minden fontos változásról. Tulajdonosi szerkezet változásához, egyéb módosításokhoz előzetes jóváhagyást kell kérni.

A Támogatásból megvalósult beruházás tárgyát képező eszközöket a pályázóknak a fenntartási időszakban a rendeltetésüknek megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használniuk, üzemeltetniük kell. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt az eszköz nem adható el, nem adható bérbe, és amennyiben az eszköz megsemmisül, megrongálódik, működésképtelenné vagy használhatatlanná válik, úgy az eszköz a szállító által biztosított jótállás alapján vagy egyébként a pályázó saját forrásából az Alapítvány részére történő bejelentését és a bejelentés Alapítvány általi jóváhagyását követően lecserélendő, illetve pótolandó.

A pályázók a pályázatok kiírását követően tulajdonosi szerkezetüket nem módosíthatják. Ennek megfelelően az Alapítvány pályázatain nyertes cégek, egyéni vállalkozások, illetve gazdaságok esetében tulajdoni szerkezet változására (értve ez alatt cégek esetében a tagsági összetétel bármely megváltozását, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó személyének megváltozását, illetve gazdaság esetében a gazdaságot hordozó személyének megváltozását) csak az Alapítvány felé benyújtott kérelem Alapítvány általi pozitív elbírálását követően van mód. A kérelem átadására szerződéskötést követően van mód.

Mezőgazdaság

Igen, amennyiben igazolhatóan a városon kívül, rurális területen helyezkedik el az ingatlan.

Amennyiben új méhésztelep kialakítására pályázik, igen, a teleknek rendelkeznie kell épülettel, amennyiben már meglévő méhésztelepről van szó (bővítés), úgy nem kötelező, hogy a telek rendekezzen épülettel.

Nem. Amikor lezárul a vagyon-visszaszármaztatási folyamat és az államnak már nem lesz tulajdonjoga a pályázat tárgyát képező parcella felett, akkor szükséges igazolni az 1/1 tulajdont.

Oldja meg a közös tulajdon megszűntetését úgy, hogy a pályázó kizárólagos tulajdonába kerüljön a földterület, pl. ajándékozási szerződéssel.

Igen, amennyiben azt hitelesített bankszámlakivonattal tudja igazolni.

Igen, amennyiben azt hitelesített bankszámlakivonattal tudja igazolni.