Napuštene kuće dobile nove gazde

144.jpg

 U Vojvodini, uz pomoć mađarske vlade, 1.110 mladih bračnih parova dobilo krova nad glavom

 Fondacija „Prosperitati“ za kupovinu kuća na selu, za mlade bračne parove uložila 1,3 milijarde dinara. Za kupovinu kuće maksimalni bespovratni iznos bio 10.000 evra, a prema uslovima konkursa, mladi bračni pa­rovi imaju obavezu da najmanje deset godina žive na istoj adresi. Ovom akcijom, pomognuti i Mađari koji su napustili Srbiju, da u Vojvodini prodaju svoje prazne kuće

 Fondacija „Pros­peritati“, pro­gramom kupovi­ne kuća na selu za mlade bračne parove, ozbiljno je motivi­sala mlade Vojvođane, da se vrate u selo. Mnogi od njih su odustali da sreću i po­sao potraže van granica Sr­bije, već su odlučili da osta­nu u svom mestu i bave se poljoprivredom.

Za poslednje četiri godi­ne, uz pomoć mađarske Vla­de, bespovratnim sredstvima kupljeno je 1.110 kuća u Voj­vodini, za mlade koji su se odlučili da žive na selu. Među ovim „srećnicima“ našla se i porodica Endrea i Sandre Pa­kai, iz Horgoša.

-Bili smo u dilemi, gde sa dvoje male dece započeti novi život - kaže Endre. Prvo smo živeli u Subotici, zatim se odselili u Mađarsku i tamo kratko živeli, a onda kad smo čuli za mogućnost dobijanja bespovratnih sredstava za kupovinu kuća, preko Fon­dacije „Prosperitati“, odluči­li smo da konkurišemo i ku­pimo kuću u Horgošu, gde sam odrastao. Želja nam se ispunila. Imamo sada veliku kuću sa dvorištem, koju smo i obnovili i sa decom uživa­mo u seoskoj idili. Ja sam in­formatičar, bavim se inovaci­jama u poljoprivredi i našao sam posao kod kuće. Sad sam „svoj gazda“, svoj na svome, moja kuća i moje selo. Radu­jem se što ćemo ovde graditi svoju sreću.

Zahvaljujući pomoći ma­đarske vlade, preko Fondaci­je „Prosperitati“ u Vojvodi­nu je u poslednjih četiri go­dine uloženo 371 milion evra. Otvoreno je 700 novih firmi, 1.500 novih radnih mesta, za mlade bračne parove kuplje­no 1.110 kuća sa okućnica­ma na selu, a uz pomoć sub­vencija, poljoprivrednicima omogućeno da kupe 5.400 hektara zemlje. Trenutno preko 5.000 traktora i savre­menih poljoprivrednih ma­šina na poljima Vojvodine, nose nalepnicu „Prosperita­ti“, kao znak da su kupljene iz donacije mađarske vlade. Na mnogim od ovih konkur­sa „Prosperitati“, učestvovao je i mladi bračni par Ervin i Monika Fodor, poljoprivred­nici iz Bačkih Vinograda.

-Da nije bilo materijalne pomoći Fondacije „Prospe­ritati“, ko zna gde bi mi sada bili- kaže Erven Fodor. Nije baš lako ži­veti od poljo­privrede. Kad voćnjak ne rodi, velika muka, a isto tako se na­đemo u pro­blemu kad puno rodi, pa nemamo kome da pro­damo robu. Kad sam sve i z r a č u n a o , od Fondaci­je „Prosperi­tati”, dobio sam za po­slednje 4 go­dine, skoro 25.000 evra bespovratnih sredstava, po­moć za kupo­vinu hektara zemlje, kupio

 sam savremenu prskalicu za voćnjak, nov traktor i na kra­ju kuću. Za sve ovo, zahva­lan sam im do neba. Od pro­izvodnje koju imam, to nika­da ne bih mogao kupiti. Njiho­va pomoć dala mi je volju da ostanem na selu, gde sam ro­đen. Ne samo da nisam oti­šao „preko grane“ već sam iz Segedina doveo ženu ovde, u Bačke Vinograde, da živimo u Srbiji. Imamo i malog sina Abela.

U svom voćnjaku i na nji­vi, Fodorovi su prošle go­dine proizveli 100 tona ja­buka i isto toliko i krompi­ra. Jabuke su na vreme pro­dali Rusima, ali sa plasma­nom krompira imali su veli­ke muke. Već odavno sanjaju da imaju svoju kuću i tek sad  „Prosperitati“, im je pomo­gao da taj san i ostvare.

-Stanovali smo kod majke i nije išlo, pa smo bili podsta­nari - priča Fodor. -Ispunili smo sve uslove iz konkursa i dobili ovu kuću na „poklon“.

Mladi bračni par Aleksan­dar i Beata Cindel Zubelić, našli su svoj mir u Bajmo­ku, u lepoj i prostranoj kući, koju su kupili uz pomoć bes­povratnih sredstava Fonda­cije „Prosperitati“. Aleksan­dar je informatički inženjer, a Beata ekonomski stručnjak za marketing i trebalo je od­lučiti, da li život nastaviti u Srbiji, ili krenuti „trbuhom za kruhom“, u svet.

-Kuća koju smo kupili pre­ko Fondacije “Prosperitate“ najviše je uticala da ostane­mo u Srbiji i živimo na selu, gde su i Beatini roditelji- pri­ča Aleksandar. Otvorili smo i svoju firmu za izradu krea­tivnih sadržaja, za veb sajto­ve „Kontentino“ i radimo sve od kuće. Tu nam je lepo i ne fali nam grad.

Za kupovinu kuće, mak­simalni bespovratni iznos je 10.000 evra, a prema uslovima konkursa, mladi bračni parovi imaju obave­zu, da najmanje deset go­dine žive na istoj adresi. Ovom akcijom, pomognuti su i Mađari koji su napustili Srbiju, da u Vojvodini pro­daju svoje kuće koje su zvr­jale prazne.

 ISTRAŽIVANjE

Preko Fondacije „Prosperitati“, za četiri godine u Vojvodinu ulo­ženo 178 miliona evra nepovratnih sredstava u 39 lokalnih samoupra­va i 160 mesta. Prema istraživanju Fondacije, oko 95 odsto Vojvođa­na koji su koristili neke od vidova pomoći ma­đarske vlade, odlučilo je da sa porodicama osta­nu da žive u Srbiji.

Szerző: 
Subotičke Novine, M. Mitrić