Dizajniranje i fotografija idu zajedno

hh.jpg

Zahvaljujući Fondaciji "Prosperitati"

Konkurs Fondacije „Prosperi­tati“ omogućio je mladom Subo­tičaninu Akošu Kovaču da kroz posao spoji svoje dve ljubavi — fotografiju i dizajn. U fotograf­skoj radnji svog oca, Akoš po­red fotografisanja i izrade slika, dizajnira i štampa majice, koje su tražene posebno kod mlađih generacija.

Ljubav prema fotografiji razvio je zahvaljujući svom ocu, koji ga je postepeno uvodio u svet slike. Pored toga, Akoša je oduvek zanimao dizajn, za šta se i školovao.

-Počeo sam da radim sa ocem razne događaje, svadbe, pored fotografije, svideo mi se i grafički dizajn, za šta sam sei školovao. Danas dakle pored foto­grafisanja radim i dizajniranje štam­pe, uglavnom majica i zadovoljan sam kako sam napredovao. Očevo iskustvo mi je velika pomoć u ovom poslu, za mene je ovo najbolja opcija da ostanem ovde i da radim ono što volim.-

Kako bi kupio mašinu koja će mu olakšati posao dizaj­na i štampanja maji­ce, Akoš je uspešno kon­kurisao kod Fondacije „Prosperitati“.

-Mama mi je pomogla da napišem dobar pro­jekat, sa kojim sam apli­cirao na konkurs i za koji sam dobio sredstva. „Prosperitati“ su mi po­mogli pri kupovini ma­šine za štampanje maji­ca, što je mene oduvek in­teresova­lo, jer se i sam ba­vim dizaj­nom. Ma­šina sva­k o d n e v ­no radi, z a d o v o ­ljan sam kako sve ide do sada, majice su tražene i imam dosta posla oko dizajna. Ljudi su navi­kli da u našoj foto rad­nji izrađuju fotografi­je, a mi im sada nudimo nešto novo i reakcije su pozitivne. Za­hvaljujući „Prosperitatima“ radim po­sao koji volim, pomogli su mi na tom putu i zato ih rado preporučujem. Za pohvalu je što omogućuju i dodatnu edukaciju za preduzetnike, ja redovno pohađam te kurseve i naučio sam do­sta do sada.

Szerző: 
Subotičke Novine, B. Nikolić