ELSZÁMOLÁSI KISOKOS

prosperitati-logo-jpg_660x330_2_3_3.jpg

A VII. pályázati körben nyertes pályázatok elszámolása elkészítésének megkönnyítése érdekében összeállítottuk a benyújtandó dokumentumok listáját pályázati kategóriánként. A teljes lista elérhető az alábbi linken:

https://www.prosperitati.rs/sites/default/files/dokumentumok/osszefoglal...

 

Kiemeljük a Bejegyzett mezőgazdasági termelők nagyobb hozzáadott értékű termékek létrehozására irányuló beruházásainak megvalósítását támogató projektek (M-07) elszámolásához szükséges dokumentumok sorát:  

 

- Végső Kedvezményezetti beszámoló (Szakmai és pénzügyi beszámoló)

- Teljesítésigazolás/Teljesítésigazolások (a tételeket a végszámla szerint kell felsorolni,

magyar nyelven is)

- Záradékolt előlegszámlák (a támogatási összeg átutalását igazoló előlegszámla/előlegszámlák, valamint adott esetben az ÁFA, valamint a keletkezett

árfolyamkülönbség átutalását igazoló előlegszámla/előlegszámlák)

- Bankkivonatok – amennyiben a Végső Kedvezményezett ÁFA köteles, abban az esetben szükséges az ÁFA átutalását igazoló pecsétes banki kivonat/kivonatok, valamint adott esetben a keletkezett árfolyamkülönbség átutalását igazoló pecsétes banki kivonat/kivonatok)

- Záradékolt végszámla/végszámlák (nullás végösszegű, melyen fel van tüntetve a projekt iktatási száma, a pénznem, a befizetések dátum szerint, illetve az előlegszámlák száma és összege, a projekt teljes költsége)

- Szállítólevél (nem kötelező)

- Garancialevél - minden megvásárolt eszközre (amennyiben az adott eszköz nem garanciaköteles, úgy szükséges a szállító nyilatkozatát mellékelni e tény igazolására)

- Ingatlanlap (építési beruházás esetén, pl.: nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítását, feldolgozását szolgáló helyiségek kialakítása, meglévő épület kibővítése, korszerűsítése, átalakítása esetén) – elegendő az internetről letöltött változat arra a parcellára vonatkozóan, ahol a projekt megvalósításra került

- Fotódokumentáció (Kérjük, hogy minden megvásárolt eszközről/megvalósult építési beruházásról mellékeljen fényképet, melyen az adott eszköz/építési beruházás látszódik teljes egészében. Amennyiben az eszköz rendelkezik sorozatszámmal, gyári számmal, alvázszámmal, szériaszámmal, abban az esetben ezek mindegyikéről szükséges mellékelni egy-egy fotót. Amennyiben az eszköz nem rendelkezik semmilyen azonosításra szolgáló megjelöléssel, abban az esetben mellékelni kell a szállító nyilatkozatát e tény igazolására.)

- Aláírt zálogszerződés s majd végzés a zálog bejegyzéséről

- Alapeszközök nyilvántartási lapja (kartica osnovnih sredstava) - jogi személy eszközvásárlási projektje esetén csatolandó (Az alapeszközök nyilvántartási lapjának az adott évre kell vonatkozni, szerepelnie kell benne a projekt tárgyát képező eszköznek/eszközöknek, a könyvelő és a cég jogi képviselője által alá kell írni és lepecsételni. Amennyiben a hatályos jogszabályok értelmében a Végső Kedvezményezett nem köteles vezetni az alapeszközök nyilvántartását, abban az esetben szükséges mellékelni a jogi képviselő aláírt, pecsétes nyilatkozatát ennek tényéről.)

- Munkásszám igazolás - Jogi személy esetében szükséges a munkások számának igazolása a Támogatási Szerződés megkötésének napjára, valamint a folyó hónap első munkanapjára vonatkozóan - a Központi regiszter által kiadott (CROSO), melyen fel van tüntetve a meghatározott és a meghatározatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott munkások száma. Amennyiben a cégnek a kiállított igazolás szerint a Támogatási Szerződés megkötésének idején nincs bejelentett foglalkoztatottja, abban az esetben a munkásszám igazolás mellett szükséges a köztartozás mentességet igazoló dokumentum az adóhivatalból (köztársasági)

- Engedélyköteles építési beruházásnál/felújításnál építési napló, jogerős hatósági műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, jelenléti ívek, kiviteli terv, jogerős használatbavételi engedély. Az összes építkezéssel kapcsolatos dokumentációt szükséges a műszaki ellenőrnek hitelesítenie (nadzor)

- Minden idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítása

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az elszámolást a megvalósítást követő 10 napon belül, de legkésőbb 2020. május 15-ig kötelesek benyújtani!

Sikeres elszámolást kívánunk!

 

 

Típus: 
Értesítés